banner

Hlavní Stránka
FNB v USA
FNB v Polsku
FNB v České Republice
Programové prohlášení FNB

Naše ikonka:

ikonka

Programové Prohlášení Food not Bombs

Food Not Bombs je anarchistická iniciativa, jejíž dobrovolníci a dobrovolnice už od roku 1988 pracují v městských parcích, na ulicích a v jídelnách. Desítky aktivních skupin v USA, v Kanadě a v Evropě se věnují vaření a podávání vegetariánské a veganské stravy. Je to pozitivní forma protestu proti stálému financování pokusů se zbraněmi, vedle rozrůstajícího se hladu a zvětšujícího se počtu bezdomovců.

Nejsme první kolektiv, který se v Praze snaží praktikovat ideje Food Not Bombs. Před námi tu již jedna skupina fungovala. Snažíme se navazovat na principy celosvětového Food Not Bombs, ale je samozřejmé, že lokální skupiny se v detailech liší, například tím, jak často a kde rozdávají jídlo , zda se ze spektra sociální pomoci věnují více činnostem nebo nakolik jsou zastoupeny i jiné aktivity, jako třeba informační letáky, happeningy a účasti na různých kampaních, které upozorňují na příčiny chudoby. My se snažíme, aby obě roviny, to znamená sociální a informační byly vyrovnané.

Pražské, stejně tak celosvětové FNB není organizací, nýbrž kolektivem. Funguje na principech volné dohody, nehierarchickém uspořádání, spolupráce a hlavně na základě zodpovědného přístupu každého jedince.

Zvyšující se rozdíly mezi bohatými a chudými, nárůst počtu nezaměstnaných, lidí v nouzi, bez domova, bez možnosti důstojného života a přístupu k základním lidským potřebám nehodláme brát jako přirozenou a normální součást života společnosti. Tyto problémy vnímáme v širší souvislosti, než jen státem, církví a velkými korporacemi podporované charitativní organizace, kterése touto problematikou zabývají. Naděje, Armáda spásy a jiné sice pomáhají lidem řešit jejich sociální problémy daleko lépe než my, ale zaměřují se pouze na následky zapříčiněné politikou založenou na vykořisťování. Zcela se včlenily do kapitalistického systému a fungují pouze jako doplněk špatného sociálního zabezpečení tohoto státu. Způsob řešení kritické situace těchto lidí je však vnímán z pozice bohatých a mocných, nikoli podle představ těch, kterých se týká.

Dalším důvodem, proč vidíme nutnost vykonávat činnost nezávisle na těchto institucích je fakt, že zmíněné organizace jsou spravovány církví, což v praxi obnáší vnucování pravidel potřebným a jako řešení náboženskou ideologii. nechceme poskytovat pomoc s podmínkou přijetí našich názorů. Každý má právo an názor vlastní.

Jsme přesvědčeni, že nárok na důstojný život a přístup k základním lidským potřebám, mezi které patří také jídlo, mákaždý bez výjimky. Nesouhlasíme se systémem, který nejen, že dopouští, ale i zapříčiňuje nárůst počtu sociálně závislých a z chudoby a hladovění ještě těží. Jídlo není zdroj zisku nebo privilegium, ale nezadatelné právo.

Vlády vydávají značné množství finančních prostředků na zbrojení. Prioritou států zůstává obchod se zbraněmi, který přináší velké zisky opět jen mocným. Ti mají zájem na udržování válečných konfliktů a je to pro ně přednější než hladovějící, kterých samozřejmě díky těmto konfliktům nezadržitelně přibývá.

Další důležitou myšlenkou naší činnosti je vaření veganského nebo alespoň vegetariánského jídla. Jednu z příčin zvyšujícího se hladu vidíme právě v nadměrné konzumaci masa a ostatních živočišných výrobků, (která je opět v režii nadnárodních společností snažících se dělat z jídla zdroj zisku). Někteří vědci a politici se nás snaží přesvědčit, že příčina je v neudržitelném nárůstu počtu obyvatel Země. S tímto názorem nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že dalším důvodem, proč stále více lidí hladoví, je nehospodárné zacházení se zdroji obživy. To souvisí s nesmyslným plýtváním potravin v živočišné výrobě. Stranou samozřejmě nezůstává ani úcta k životu a nesouhlas s týráním a vykořisťováním zvířat.

Stát ani vládnoucí elita nejsou schopni a ochotni řešit problémy obyčejných lidí, proto se svojí činností snažíme upozornit na nemorální praktiky sloužící nikoli potřebným, ale právě těm, kteří sociální napětí jen zvyšují.

JÍST JE PRÁVO

Proč Vaříme Vegansky?

Vegansky znamená nejen bez masa, ale i bez ostatních živočišných produktů, jako je mléko, mléčné výrobky a vejce. Hlavním důvodem je utrpení zvířat ve velkochovech. Netrpí jen zvířata, která jsou určena na porážku kvůli masu, ale i krávy, od kterých se získává mléko a slepice, od kterých vejce. Aby kráva mohla mít mléko, musí být uměle oplodněna, tele je jí pak odebráno několik dní po porodu a ve většině případů po několika týdnech zabito. To vše se opakuje po celý život krávy až do té doby, dokud je schopna produkovat mléko. Po čtyřech letech bývá jako neproduktivní zabita. Nejen, že neujde násilné smrti jako zvířata původně určená na porážku, ale její utrpení je ještě delší a intenzivnější než u jatečného dobytka. Podobné je to u slepic, které celý život žijí namačkané na malém prostoru, kde se nemohou ani otočit, natož pak proběhnout. Vejce samozřejmě mohou snášet pouze slepice, polovina nově narozených kuřat jsou však kohoutci, kteří jsou jako neužiteční otráveni plynem, zabíjeni elektrickým proudem, nebo zaživa rozemleti spolu s rozbitými vajíčkami a kuřaty, který se nestačila vylíhnout. Za účelem vyššího výnosu je produkce vajec u slepic v porovnání s množstvím sneseným v normálních podmínkách několikanásobně uměle zvyšována. Normálně se slepice dožívají až šesti let, ve velkochovech jsou zabíjeny asi po dvou letech. Určitým řešením by mohlo být získávání mléka a vajec od zvířat chovaných v alternativních chovech, kde žijí v přijatelnějších podmínkách, neodstraní se tím však problém vedlejších produktů telat a kohoutků.

Dalším důvodem je fakt, že na světě umírá ročně několik milionů lidí v důsledku podvýživy. Nemyslíme si, že je to způsobeno nedostatkem potravy spojeného s přelidněním, jak se nás různí vědci a politici snaží přesvědčit. Jedním z důvodu umírání lidí je i nadměrná konzumace masa v bohatších zemích. Je známým faktem, že stejná plocha, která uživí jednoho člověka, který jí maso, uživí 12 vegetariánů a až 30 50 veganů. Kdyby se spotřeba masa ve světě snížila alespoň o 10 %, ušetřilo by se takové množství obilí, které by mohlo nasytit miliony lidí, kteří dnes kvůli naší bezohlednosti umírají hlady. Dospěli jsme až k takovému paradoxu, že zatímco lidé ve vyspělých zemích v důsledku konzumace masa trpí obezitou a jinými, někdy i smrtelnými, chorobami, lidé v rozvojových zemích umírají naopak z nedostatku potravin.

Konzumace masa a ostatních živočišných potravin se nemalou měrou podílí i na pokračující devastaci životního prostředí. Zde se jedná například o odpady z velkochovů a jatek a souvisejícím znečišťováním a plýtváním vody. Ve vyspělých zemích se v různých fázích živočišné výroby spotřebuje asi polovina z celkové spotřeby vody. V souvislosti s živočišnou výrobou je také ničeno 50 % z celkového množství zničených deštných pralesů. Jsou káceny za účelem nových pastvin pro dobytek. Jistě není nutné zdůrazňovat, že tyto pralesy se většinou nacházejí v zemích třetího světa produkce živočišných výrobků ale slouží hlavně obyvatelům rozvinutých zemí. Na živočišné výrobě a s ní souvisejícím znečišťováním vody a devastací pralesů se podílí z velké části nadnárodní koncerny. Tyto velké společnosti také skupují půdu od místních rolníků, kterým pak nezbude než hledat jinou, většinou již méně úrodnou půdu nebo se stěhovat do měst v naději, že tam najdou práci. Tito lidé pak živoří v chudých čtvrtích na okrajích velkoměst ve slumech.

Na podporování týrání zvířat, zhoršování životních podmínek lidí nejen ze zemí třetího světa, plýtvání neobnovitelnými zdroji a znečišťování přírody se podílet nechceme a naše činnost je jednou z forem rozšiřování těchto myšlenek mezi širší okruh lidí. Uvědomujeme si, že většina lidí, kterým rozdáváme jídlo, nejsou ani vegetariáni ani vegani, veganského jídla se však můžou najíst všichni. Snažíme se ukázat, že veganská strava může být stejně pestrá (i když v podmínkách, ve kterých jídlo připravujeme, je to obtížnější než při individuálním stravování) a chutná jako strava zahrnující maso a jiné živočišné výrobky.


listuj nazpět nalistuj začátek listuj dopředu